بسمه تعالی                                             نمونه سوالات درس ریاضیات پایه پنجم ابتدايي                                    هفته ي اول دي ماه

 

نام ونام خانوادگی:.......................................                                                  

 

ردیف

                                                                       ياد خدا موجب آرامش دلها مي شود.

بارم

1

                                                                                       كدام يك از اعداد زير هم بر 2 وهم بر 3 بخش پذير است؟

الف) 206                    ب)   40                         ج) 123                         د) 224

 

5/0

2

                                                                                                                 خمس عدد 40  كدام است؟

الف)  20                      ب) 9                           ج) 12                        د)  8

5/0

3

بزرگترين عددي كه  بر آن بخش پذير است كدام يك از اعداد زير است؟

الف)2              ب)3                 ج)9                  د)

5/0

جاهاي خالي را با اعداد مناسب پر كنيد.                      =                 =                          = =8

1

5

مساحت قاره ها،استان هاوكشورها را با واحدي بنام ............................ بيان مي كنند.

5/0

6

حاصل ضرب ذهني ( 75×23) را بدست آوريد.

1

7

محمد ساعت 12ّ  45َ   7 وارد دبستان شد ودر ساعت 26ً  5َ  12 از دبستان خارج شد .او چه مدت در دبستان بوده است؟

 

5/1

8

 

عدد زير را به رقم بنويسيد.

سي وهفت ميليارد و سيصدوپنجاه و چهار ميليون و ششصد وهشت هزار ..............................

رقم  در چه مرتبه اي قرار دارد؟..............................

 

5/1

 

9

مساحت زميني مستطيل شكل به طول 700متر وعرض 300 متر چند هكتار است؟

 

1

10

جمع وتفريق هاي زير را انجام دهيد.                                           =  2 + =                                                2+  3 

                                                                        =        - 7                                            =   - 14                                           

2

11

با توجه به واحد ، براي شكل زير يك عدد مخلوط و يك كسر بزرگتر از واحد بنويسيد.

عدد مخلوط ......................

كسر بزرگتر از واحد ...................

1

12

حميد 00 تومان پول داشت% آن راخرج كرد. او چقدر از پولش را خرج كرده است؟                 

1

13

مساحت قسمت هاشورزده (رنگي) را حساب كنيد.                                  10 س                     

                                                                                س

                                                                                           3س              3س

5/1

14

                                                                                                                   كسرهاي زير را تا جايي كه امكان دارد ساده كنيد.      

                                                                                         =                                                                       =

1

15

يك سوم 18 تا برابر است با ...........تا . با رسم شكل نشان دهيد.

 

5/1

16

براي تفريق مقابل شكل بكشيد وحاصل آن را بدست آوريد.                                                        =…… -

 

5/1

17

براي درست كردن نوعي آسفالت نسبت وزن قير به وزن شن مثل 3 به 17 است .چند درصد اين آسفالت از قير تشكيل شده است؟

 

1

18

براي تهيه ي نوعي شيريني هر  كيلو گرم آرد را با 2 كيلو گرم شكر مخلوط مي كنند.اگر بخواهيم كيلوگرم شيريني تهيه كنيم به چند كيلو گرم آرد وچند كيلو گرم شكر احتياج داريم؟

 

5/1

                                                                                                                                      

                                                                                                                   موفق و پيروز باشيد.

                                                                                                                                                                  سرگروه پنجم ابتدايي كليبر

                                                                                                                                                                              جليل عبادي

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 20:55  توسط جلیل عبادی  |